I. Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Sosnowiec, 25 marca 2020r.

L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie Dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

Skorzystanie z Dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ponadto zarządzam dla całej Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

 1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl), w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte.
 2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji, należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 4. Podczas liturgii pogrzebowej można celebrować Mszę św. pogrzebową, w której uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób. Trzeba o tym przypomnieć rodzinie w czasie załatwiania formalności pogrzebowych. Jeśli będzie taka wola rodziny można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.
  W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.
 5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną Spowiedź.
  2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o Spowiedź.
  3. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. Także tam gdzie sprawuje się Sakrament Pokuty i Pojednania, nie może być więcej niż 5 osób.
  4. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do Spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
  5. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy Spowiedzi parafialne.
 6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
  1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
  Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem osób umierających.
 7. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła.

Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Wszystkim z serca błogosławię:

+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

INNE INFORMACJE :

II. Sprawa I Komunii Świętej :

Wielu rodziców i księży zapytuje o tegoroczną I Komunię Świętą. I Komunia jest u nas zazwyczaj w maju lub w czerwcu. Zalecamy daleko posuniętą neutralność w kwestii nowej daty tej uroczystości. To czy I Komunia Święta będzie i w jakiej formie, zależy od rozporządzeń władzy państwowej. Na obecną chwile takich rozporządzeń nie ma. Prosimy o ostrożność w proponowanych rodzicom już teraz terminach I Komunii Świętej, bo doświadczenia minionych dni i liczne telefony rodziców pokazują, że proponowane już teraz nowe terminy I Komunii Świętej u jednych wzbudzają zadowolenie, a u innych sprzeciw.

III. Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa :

Przypominamy, że zarówno katechezy dla narzeczonych jak i spotkania w Poradni Życia Rodzinnego są zawieszone do Świąt Wielkanocnych. Wykaz terminów kolejnych „Prekan” w parafiach diecezji sosnowieckiej, można znaleźć na stronie http://rodzina.sosnowiec.pl/narzeczeni/prekany-i-kursy-przedmalzenskie/

W razie pytań lub wątpliwości, Księża i narzeczeni mogą kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin (tel.32 269 51 70, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).


 

 

Drodzy Parafianie!


Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju oraz obostrzenia dotyczące obecności na nabożeństwach religijnych tylko 5 osób (za wyjątkiem posługujących), zawieszone są do odwołania wszystkie nabożeństwa, np.: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, itd.

W pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły Intencję Mszy św. Bardzo proszę o zrozumienie tych obostrzeń. Zachęcam do modlitwy w domach i korzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych.

Wszystkich Parafian polecam P. Bogu w modlitwach.

Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz


 

W A Ż N E !!!

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (Msza św., Nabożeństwa, Spowiedź św. i inne sakramenty), może przebywać

jednorazowo maksymalnie do 5 osób!

 

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów św.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
 2. W czasie liturgii do dnia 29.03. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  2. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Św. na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  7. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 3. W obecnej sytuacji przypominamy, że "tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach" (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020).
  W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do Spowiedzi i adoracji Najśw. Sakram.,
  3. aby - przy zachowaniu należytych zasad higieny - kapłani i nadzwyczajni Szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  1. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  2. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  3. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach Suplikacji:

"Święty Boże, Święty Mocny ... Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie".


Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Eucharystie i nabożeństwa - transmisje on-line:

Możliwości uczestnictwa w nabożeństwach i w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu:

 1. na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ praktycznie przez całą dobę prowadzone są transmisje Mszy świętych z polskich sanktuariów.
 2. na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 3. w Radio eM codzienna transmisja Mszy:
  • od poniedziałku do soboty o 18.00, w niedziele o 12;
  • transmisja nabożeństwa "Drogi Krzyżowej" - piątek o 17.15;
  • transmisja nabożeństwa "Gorzkich Żali" - niedziela o 17.15.

Ponadto zapraszamy na radiowe rekolekcje wielkopostne:

 • od poniedziałku do piątku (o godz. 10.50, 18.45, 22.50) oraz w niedziele o 17.00. Rekolekcje poprowadzą:
  1. Ks. prof. Jerzy Szymik, "Prymat Boga. Rekolekcje z Benedyktem XVI", od poniedziałku 16.03 do piątku 20.03.
  2. Ks. dr Jacek Plech, "Wielka tajemnica wiary", od poniedziałku 23.03 do piątku 27.03.
  3. Ks. Piotr Brząkalik "Powrót synów marnotrawnych", od poniedziałku 30.03 do piątku 3.04.
  4. Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, "By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża", niedziele o 17.00.

Codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej Modlitwy:

 • Różaniec o 5.30 i 23.30; w niedziele o 6.30 i 22.30,
 • Anioł Pański o 12.00; "Koronka" do Bożego Miłosierdzia o 15.00;

Polecamy też nasze stałe audycje - Rozważania do czytań mszalnych:

 • Ewangelia z komentarzem "Słowa najważniejsze" (o godz.: 5.50, 6.50, 12.10 i 23.10); codziennie Dobrą Nowinę komentują: ks. dr. Tomasz Jaklewicz, Paweł Lis, Magdalena Jóźwik, Andrzej Macura, Judyta Syrek, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. Tomasz Koryciorz;
 • Komentarz do czytań "Na początku było Słowo" (o godz. 6.20, 18.10, 23.20), czytania dnia w rozmowie z Grzegorzem Bociańskim komentują: ks. dr Tomasz Kusz oraz ks. dr Dawid Ledwoń.

D. Telewizja i radio:

 • telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TVP Polonia;
 • radiowe: o godz. 9.00 w Programie 1- szym Polskiego Radia, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM.

 

List Biskupa Sosnowieckiego odnośnie do zagrożenia koronawirusem.

Umiłowani Diecezjanie!

Żyjemy w czasach, które potrzebują pokoju i nadziei. W dzisiejszym drugim czytaniu liturgii Słowa Bożego, św. Paweł Apostoł mówi: zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dodaje: A nadzieja zwieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Św., który został nam dany. W tym niespokojnym czasie, w obliczu bezsilności najmądrzejszych tego świata, w P. Bogu pokładamy całą naszą nadzieję. W Nim i przez Niego szukamy pokoju, wierząc w zapewnienie św. Pawła, że Bóg okazuje nam swoją miłość, właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. O tą Bożą, miłosierną miłość wołajmy z głęboką i prostą wiarą jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. Tak bardzo bowiem potrzebujemy życiodajnej Bożej łaski, która nas wzmacnia na drogach prowadzących do Boga.

Na świecie szerzy się epidemia. Nowy patogen wywołuje chorobę zakaźną, która niesie ze sobą ryzyko śmierci. Koronawirus przekroczył już granice naszego kraju, stanęliśmy więc w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, z którym musimy się teraz wspólnie zmierzyć. W celu ochrony zdrowia Polaków, władze naszego kraju podejmują szereg różnych działań mających na celu przezwyciężenie tej groźnej epidemii. W związku z tym, w imię dobra nas wszystkich, proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o podporządkowanie się rozporządzeniom rządu i kompetentnych władz, które mają ułatwić walkę z epidemią w Polsce oraz jej skutkami. Zapewne niektóre decyzje będą dla nas uciążliwe, jednak w trosce o samego siebie i innych, dostosujmy się do tych poleceń, nie lekceważmy zagrożenia. Koniecznie musimy wyzbyć się jakże złudnego i szkodliwego przekonania, że "mnie to nie spotka", że "to może przydarzyć się innym, ale nie mnie". Aby stawić czoła epidemii, która weszła także do naszego kraju, potrzebne jest nasze zdyscyplinowanie oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie własne i innych ludzi.

Historia uczy nas, że wielkim błędem jest liczyć tylko na ludzkie siły czy potęgę postępu, bowiem to od Boga pochodzi moc, która jest zdolna pokonać każde zło. Z 2 Księgi Samuela dowiadujemy się, że przez grzech człowieka na naród wybrany przyszła zaraza, która zebrała obfite żniwo śmierci. Jednak Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: «Wystarczy! Cofnij rękę!» (2 Sm 24,16). I epidemia ustała: "Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu". (2 Sm 24,25) - czytamy w dalszej części Księgi.

Drodzy Diecezjanie!, w tym tak trudnym dla nas czasie, usilnie i gorliwie prośmy Boga Wszechmogącego o zlitowanie się nad nami. Szturmujmy niebo naszymi modlitwami, błagając Stwórcę o zwycięstwo nad epidemią. Tak czynili nasi przodkowie, gdy na nich spadały zarazy. Zarządzam, aby po każdej Mszy św. w kościołach i kaplicach naszej diecezji były śpiewane Suplikacje: "Święty Boże, Święty mocny..". Tą uroczystą modlitwą błagalną będziemy prosić dobrego Boga o wyzwolenie od grożącego nam niebezpieczeństwa.

Sama Matka Boża kazała modlić się za świat i Polskę, zwracając się do siostry Faustyny następującymi słowami: "córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z Ofiarą Mszy św.". (Dz 325). Także św. Barbara poleciła św. Faustynie modlitwę w intencji Polski. Apostołka Bożego Miłosierdzia w swoim "Dzienniczku" zapisała: "Dziś rano przyszła do mnie Dziewica - św. Barbara i poleciła mi, abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię św. za kraj swój, a tym uśmierzysz zagniewanie Boże". (Dz 1251). Pomny na ten sposób ratowania Ojczyzny, bardzo proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o ofiarowanie Komunii św. w intencji ustania epidemii koronawirusa. W tej intencji ofiarujcie także Wasze modlitwy, czy to indywidualne, czy też wspólnotowe, np. Adoracje Najświętszego Sakramentu, Różaniec, "Koronkę" do Miłosierdzia Bożego, rozważania Drogi Krzyżowej, Gorzkie żale, Litanie. Wspomnijcie, jak wiele rzeczy, wydawałoby się wręcz niemożliwych, poprzez post i modlitwę osiągnęli święci. Post sprawiedliwego bowiem to ogromna siła, której boją się moce zła. Zachęcam więc Was, Kochani, do podejmowania postu i innych uczynków pokutnych w intencji przezwyciężenia zagrożenia epidemiologicznego.
Naszą modlitwą otoczmy także chorych i cierpiących z powodu epidemii oraz tych, którzy się nimi opiekują. Niech Boże światło oświeca naukowców, aby jak najszybciej opracowali szczepionkę oraz znaleźli sposoby na zwalczenie tego śmiertelnie groźnego wirusa. Jednocześnie, ze względu na specyfikę przenoszenia się tego złowrogiego patogenu, zachęcam do przyjmowania Komunii Św. na rękę w postawie stojącej lub - jeśli ktoś woli - klęcząc. Znak pokoju proszę przekazywać sobie przez skinienie głowy, a nie przez podanie ręki. Proszę nie całować relikwii i Krzyży wystawionych do publicznego kultu, ale w inny sposób oddawać im cześć, np. przez głęboki pokłon. Penitentów proszę o nie całowanie stuły po Spowiedzi. Natomiast księży proboszczów proszę o zadbanie o to, by kratki konfesjonałów, także tych przenośnych, były przesłonięte folią, a kropielnice opróżnione z wody święconej.

Osoby starsze i schorowane są zwolnione z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej liturgii w kościołach. Mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisję niedzielnej Mszy w mediach. Dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii obowiązuje do 29 marca br. i dotyczy oprócz osób starszych, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Także do 29.03. udzielanie sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na późniejsze terminy. Jednocześnie zachęcam do wzajemnego wspieranie się i świadczenia sobie sąsiedzkiej pomocy, np. poprzez oferowanie swojej pomocy osobom starszym w robieniu zakupów.

Kochani, dołóżmy wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. I nie obrażajmy już więcej dobrego Boga, aby nasze modlitwy i wyrzeczenia były Mu miłe i sprowadziły na Polskę i cały świat zdrowie i szczęście.

Z pasterskim błogosławieństwem: W imię Ojca i Syna, i Ducha Św.

Wasz Biskup + Grzegorz

 


 

 
D E K R E T po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Sosnowiec, 14 marca 2020r.


L.dz. 264/2020

D E K R E T

po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

Podczas każdej Mszy św., sprawowania innych sakramentów, sakramentaliów, a także nabożeństw może przebywać wewnątrz kościoła lub kaplicy jednorazowo maksymalnie do 50 osób.

Księdza Proboszcza/Administratora parafii czynię odpowiedzialnym za wprowadzenie mojego dekretu w życie.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Ks. dr Mariusz Karaś
Kanclerz

 
Droga Krzyżowa

JesusOnCross

W piątki W. Postu są w naszym kościele "Drogi krzyżowe":

dla dzieci o godz. 17.00!

dla dorosłych o godz. 17.30!

"Gorzkie Żale" w niedziele W. Postu, rozpoczynają się po Mszy św. o godz. 12.30, tj. ok. godz. 13.30!

 

Zapraszam!

 
Porządek sprzątania 2020

 

Plan „Kolędy” w 2020 r.

1) ks.proboszcz, 2) ks.Rafał.07.01. - wt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Stalowa 8, (od piętra 10 w dół).
 2. od g. 10.00 - ul. Stalowa 8, (od piętra 6 w górę).

08.01. - śr.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 2, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Bratków 1a (Blok).
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 2, od nr 48.
  od g. 15.00 - ul. Bratków 1b (Blok).

09.01. - czw.:

 1. od g. 10.00 - ul. Stalowa 8, (od piętra 5 w dół).
 2. od g. 10.00 - ul. Stalowa 8, (od parteru w górę).

10.01. - pt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 12, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Okólna od nr 20, (19, 18, 17, ...).
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 14, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Okólna od nr 1, (2, 3, 4, ...).

11.01. - sob.:

 1. od g. 10.00 - ul. Bławatków, od nr 1.
 2. od g. 10.00 - ul. Bławatków, od nr 20.

13.01. - pon.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 3, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Okólna od nr 21, (22, 23, 24.....).
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 1, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Okólna od nr 65, (64, 63, 62....).

14.01. - wt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 9, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Stalowa 1 i 5.
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 11, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Stalowa 1 / I.

15.01. - śr.:

 1. od g. 10.00 - Domy przy ul. Gr.Roweckiego w str. Czeladzi.
 2. od g. 10.00 - ul. Chabrów, od nr 1.

16.01. - czw.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 6, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Gr.Roweckiego (Boczna) od nr 207.
 2. od g. 10.00 - ul. Bratków, od nr 1.

17.01. - pt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Baczyńskiego nr: 15, 17, 19, 21, 23.
  od g. 15.00 - ulice: Irysów i Konwalii.
 2. od g. 10.00 - ulice: Włościańska, Ludowa i Działkowa.

20.01. - pon.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 10, od nr 72.
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 10, od nr 1.

21.01. - wt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 5, od nr 1.
  od g. 14.00 - ul. Plonów, od nr 1.
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 7, od nr 1.
  od g. 14.00 - ul. św. Brata Alberta, od nr 1.

22.01. - śr.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 4, od nr 36.
  od g. 15.00 - ul. Metalowców.
 2. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 4, od nr 1.
  od g. 15.00 - ul. Podjazdowa 15, od nr 1.

23. 01. - czw.:

 1. od g. 10.00 - ul. Podjazdowa 13, od nr 1.
  od g. 14.00 - ul. Krótka, od nr 1.
 2. od g. 10.00 - ul. Baczyńskiego nr 5, 5a, 5b, 5c (nr od 1 do 36).

24. 01. - pt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Baczyńskiego nr 13 i 11, (od nr 1).
  od g. 14.00 - ul. Baczyńskiego nr 13a i 11a, (od nr 1).
 2. od g. 10.00 - ul. Baczyńskiego nr 7 i 9, (od nr 36).
  od g. 14.00 - ul. Baczyńskiego nr 7a i 9a, (od nr 36).

27.01. - pon.:

 1. od g. 10.00 - ul.Stalowa 11, ul.Astrów i ul.Stalowa 13 i 15.
  od g. 15.00 - Domy na ul. Borowej - Ulica, od nr 1.
 2. od g. 10.00 - ul. Torfowa, od nr 1.
  od g. 15.00 - Domy na ul. Borowej - Osiedle.

28.01. - wt.:

 1. od g. 10.00 - ul. Poleśna, od nr 1.
 2. od g. 14.00 - ul. Społeczna.
  od g. 15.00 - ul. Tulipanów, od nr 1.
  od g. 16.00 - ul. Gr. Roweckiego nr: 201 i 203 (Blok), od nr 1.

29.01. - śr.:

 1. od g. 15.00 - Os. Grota: strona lewa.
 2. od g. 15.00 - Os. Grota: strona prawa.

30.01. - czw.:

 1. od g. 15.00 - ul. Piwonii, nr nieparzyste od początku.
 2. od g. 15.00 - ul. Piwonii, nr nieparzyste od końca.

31.01. - pt.:

 1. od g. 15.00 - ul. Piwonii, nr parzyste od początku.
 2. od g. 15.00 - ul. Piwonii, nr parzyste od końca.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 12

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś198
mod_vvisit_counterWczoraj179
mod_vvisit_counterW tym tygodniu377
mod_vvisit_counterW tym miesiącu6165
mod_vvisit_counterWszystkich802083

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet