Ogłoszenia duszpasterskie<
5. Niedziela zwykła - 05.02.2023 r.

 1. Dzisiaj jest V Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
 2. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 07.30, będzie spotkanie wspólnoty „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., adorujemy P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 3. We wtorek, jako pierwszy miesiąca, od godz. 17.00 będzie Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o dary Ducha Świętego dla nas i całej parafii. O godz. 18.00 będzie Msza św. na Uwielbienie Ducha Świętego.
 4. W środę, Nowenna do M. B. Nieust. Pom. o godz. 17.30, a po niej o godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako drugi miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00, będzie Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego.
 6. W piątek o godz. 17.30, będzie Nabożeństwo i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego. W piątek o godz. 19.00, będzie spotkanie młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
 7. W sobotę 11 lutego przypada wspomnienie N. M. P. z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w naszym kościele będzie Msza św. dla Chorych z naszej parafii z przyjęciem Sakramentu Chorych. Od godz. 09.30 będzie okazja do Spowiedzi św., o godz. 10.00 będzie Msza św., a po niej Grupa Charytatywna zaprasza wszystkich na wspólne spotkanie przy stole w sali parafialnej.
 8. Dziękuję wiernym z ulic: Krótkiej, Plonów i Metalowców za sprzątanie kościoła. Sprzątanie kościoła w nowym tygodniu, w sobotę 11 lutego od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Podjazdowej 1 i 3.
 9. Na stolikach jest prasa katolicka, numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 05 do 11 lutego 2023 r.

V Niedziela zwykła – 05.02:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Halinę Białowąs – int. od męża i syna z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od swatowej Cecylii Ramos z rodziną, † Antoniego Piechę z ok. 2 rocz. śm. - int. od żony i dzieci z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † † Mieczysława, Michalinę i Mieczysława.

Poniedziałek – 06.02:

 • godz. 18.00 - za: Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 07.02:

 • godz. 18.00 - za: na Uwielbienie Ducha Świętego i o Jego dary i działanie.

Środa – 08.02:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulic: Włościańskiej, Ludowej i Działkowej, rodziny i wiernych z ulicy Poleśnej, rodziny i wiernych z ulicy Torfowej.

Czwartek – 09.02:

 • godz. 18.00 - za: † Bożenę Safińską – int. od wspólnoty parafii św. Brata Alberta.

Piątek – 10.02:

 • godz. 18.00 - za: † Dariusza Kucińskiego – int. od rodzin: Szymajdów i Burdków.

Sobota – Wspomnienie N. M. P. z Lourdes - 11.02:

 • godz. 10.00 - za: Chorych w parafii, z ok. „Dnia Chorych”.
 • godz. 18.00 - za: † Halinę Białowąs – int. od Lecha Białowąsa z żoną i dziećmi.
 

Wierzę w Kościół Chrystusowy
Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie
List na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2023 r.


Bracia i Siostry! Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, z ustanowienia św. Jana Pawła II jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W tym dniu dziękujemy szczególnie za dar wszystkich, którzy realizują swoje powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na Jego wyłączną własność. Życie według ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, stanowi najbardziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa. Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych; jest naszym domem i naszą Matką.

Liturgia słowa poprowadzi nas w tym dniu do Świątyni - DOMU BOGA. Maryja wraz z Józefem przynoszą Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu (Łk 2,22). Uczynili to zgodnie z Prawem Pańskim, według którego każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2,23). Rozważanie tego ewangelicznego wydarzenia z życia Świętej Rodziny przypomina nam, że wiara, którą przeżywamy w codzienności, aktualizuje się w Świątyni. Jest ona miejscem doświadczenia wspólnoty ducha i przestrzenią budowania wzajemnych więzi z Bogiem i między sobą. W Świątyni jest obecna prorokini Anna, służąca Bogu wiernie w postach i na modlitwie (por. Łk 2,37) oraz starzec Symeon, wyczekujący pociechy Izraela, który przyszedł tam za natchnieniem Ducha (por. Łk 2,25). Wczytując się uważnie w wersety tej ewangelicznej perykopy, nie sposób nie zauważyć, że wszyscy oni tworzą wspólnotę osób, których życie opiera się na słowie Bożym; wspólnotę wiary przeżywanej w postawie wierności i otwartą na natchnienia Ducha Świętego.

Te trzy elementy wspólnoty wiary: słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego stanowią istotny element życia każdej osoby konsekrowanej. Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy, to przede wszystkim rozważać słowo Boże, wiernie trwać na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć – szczególnie poprzez nauczanie Kościoła.

W obecnej sytuacji, gdy wartość życia wspólnotowego w wymiarze rodzinnym, społecznym i międzynarodowym, doświadcza wielu podziałów i dramatów, osoby konsekrowane stają się promotorami duchowości komunii, której źródłem jest wiara w Jezusa Chrystusa (por. VC 51). Ta wiara rodzi nadzieję, która nie pozwala zatrzymać się w postawie bierności czy zniechęcenia, lecz podnosi wzrok ku górze, skąd nadchodzi pomoc - Pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

Rodzice Jezusa, gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim (Łk 2, 32). Wypełnienie Prawa zawartego w słowie Bożym, stanowi podstawę także i naszej wiary. Nie wystarczy mówić: Panie, Panie, lecz potrzeba słowo zamieniać w czyn - Wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,14-26). Mamy świadomość, że w dzisiejszej rzeczywistości, coraz więcej osób przyjmuje jedynie deklaratywny sposób przeżywania swojej wiary. Stąd też niezwykle ważne jest, świadectwo wiary realizowanej w codzienności, które ściśle wiąże się z słuchaniem i wypełnianiem słowa Bożego.

Osoby konsekrowane towarzyszą nam poprzez swoją obecność. Obecność miłosierną, pełną zatroskania, ale także przez obecność milczącą przepełnioną modlitwą w intencjach Kościoła i świata. W minionym roku byliśmy świadkami beatyfikacji 10 sióstr męczenniczek elżbietańskich – Siostry Marii Paschalis i dziewięciu Jej Towarzyszek. Ich świadectwo wiary staje się dla współczesnej kultury powierzchowności zaproszeniem, by nie zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne i przemijające. Trwając wiernie przy powierzonych ich opiece osobach, oraz broniąc swojej i ich godności, przyjęły krzyż cierpienia i wzgardy, stając się dla nas wzorem odkrywania prawdziwej Miłości.


Oddając życie Chrystusowi i za Chrystusa, są dziś dla nas wzorem miłości wiernej do końca. I choć – jak pisze autor biblijnej księgi Mądrości - zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności (Mdr 3,2-4).

Chrystusowy styl życia oparty na nieustannym poszukiwaniu i odkrywaniu woli Bożej sprawia, że osoby konsekrowane otwierają się nieustannie na działanie Ducha Świętego. Stąd też jesteśmy świadkami nowych dzieł apostolskich, które są odpowiedzią na współczesne znaki czasu: biedę materialną i duchową, hedonistyczną kulturę ciała, wykpiwanie pobożności i religijności, fałszywe zasady moralne oraz powszechne podważanie autorytetów.

Odpowiedzią osób konsekrowanych na taką rzeczywistość, jest przede wszystkim postawa wierności wobec Boga i człowieka. Konsekrowani podejmują swoją posługę w imieniu Kościoła pośród ludzi ubogich, chorych i cierpiących, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Towarzyszą świadectwem życia w kształtowaniu postaw życiowych naszych dzieci i młodzieży. Są obecni w życiu wielu małżeństw i rodzin. Ponadto wszechstronna działalność misyjna sprawia, że wezwanie Chrystusa do nieustannej ewangelizacji jest obecne w świadomości każdej wspólnoty zakonnej.

W tym czasie Bóg nie zostawia swego ludu. Nadal na różne sposoby przemawia do nas, by nas przygotować na spotkanie z Nim samym. W tym kontekście spoglądamy na życie konsekrowane. Jest ono bowiem zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności. Siostry i bracia trwający w życiu konsekrowanym, wpatrzeni w Pana, przypominają nam, że nie mamy tutaj trwałego miasta (Hbr 13,14), nasza bowiem ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20). Historia nasza zmierza ku nowemu niebu i nowej ziemi (Ap 21, 1), gdzie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci odtąd już nie będzie (por. Ap 21, 4).

Osoby konsekrowane dzieląc się bezinteresownie miłością przypominają nam, że nasze życie jest pielgrzymką. I w tej pielgrzymce ważne jest tylko to, ile pozostawimy dobra w sercu drugiego człowieka. Pod koniec życia – jak pisał św. Jan od Krzyża – będziemy sądzeni z miłości. Na drugą stronę życia zabierzemy ze sobą tylko miłość. Ważne byśmy tę miłość tu na ziemi poznawali, zachowywali i wypełniali każdą chwilą swego istnienia.

Drodzy Bracia i Siostry, osoby konsekrowane zasługują na wdzięczność ze strony całej wspólnoty kościelnej. Oddani życiu kontemplacyjnemu, siostry zakonne i zakonnicy zaangażowani w dzieła apostolskie, członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy konsekrowane - świadczą o miłości do Chrystusa, idąc drogą proponowaną przez Ewangelię. Dziękujemy dziś za dar ich życia, powołania, a nade wszystko dar wiary w Kościół Chrystusowy. Prośmy też o nowe i wierne powołania do wszystkich form życia konsekrowanego.

 

Celikoniec
(So 2, 3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a)

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem, to znany cytat nieznanego autora zapisany w Gesta Romanorum (Czyny Rzymian), a znaczy dosłownie, cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec. Ten cytat z terminem koniec rozumianym jako śmierć, a więc pamiętaj o śmierci, dobrze wpisywał się w średniowieczną teorię i praktykę refleksji nad śmiertelnością i marnością ziemskiego życia. Czasy pełne wojen i zaraz, wybitnie takiej właśnie interpretacji sprzyjały - cokolwiek robisz, rób to z rozsądkiem i pamiętaj, że umrzesz.

Wiktor Frankl, twórca logo terapii, zwrócił uwagę, że wymowa tego zdania jest o wiele głębsza, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało, a mianowicie, łaciński termin „finis” ma podwójne znaczenie - „koniec” i „cel”. Dopiero świadomość końca i celu nadaje naszemu działaniu właściwy sens. Tak więc nie tylko mamy być świadomi końca, śmierci, ale również, a może przede wszystkim, celu. Ta właśnie świadomość, znacznie ułatwia nam zachowanie roztropności w działaniu.

Dlatego też Jezus Chrystus już na początku swojej publicznej działalność, dał uczniom, jasną wykładnię celu oraz wynikających z dążenia do niego działań, wykładnię zwaną Osiem Błogosławieństw. Różnią się one od wszystkich innych mądrych życiowych porad krążących w rezerwuarze ludzkiej wiedzy, przede wszystkim tym, że nie są to rady jakiegoś mędrca, wygłoszone w nauczycielskim uniesieniu, lecz są to rady Jezusa Chrystusa, wcielonego Boga, który nie tylko je daje, ale jest proaktywnym towarzyszem ich wdrażania. Dzisiaj, po tylu wiekach możemy tę ich inność wynikającą z Jego obecności z pokorą potwierdzić. Wszystkie te rady zaczynają się od słowa błogosławieni – czyli szczęśliwi, umiłowani przez Boga miłością, która nie ma granic i końca.

Jezus deklaruje, że jest ze mną, kiedy w tym, co doczesne, nie pokładam nadziei. Jest ze mną, kiedy w problemie widzę szansę. Jest ze mną, kiedy chcę słuchać. Jest ze mną, kiedy zachowuję sprawiedliwość, tam, gdzie jej nie ma. Jest ze mną, kiedy widzę ludzką biedę i próbuję jej zaradzić. Jest ze mną, kiedy moje zamiary są czyste. Jest ze mną, kiedy staram się innych rozumieć i dążę do porozumienia z nimi. Jest ze mną, kiedy świat mnie odrzuca ze względu na to, że właśnie On - Jezus, jest ze mną.

Tylko działanie zgodne z logiką Jezusa i wraz z Jezusem, nadaje mojemu życiu sens i prowadzi do celu: Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Postawiłem sobie pytanie: czy jest w Piśmie Św. jakiś tekst, który ilustrowałby skutek takiego życia człowieka w zjednoczeniu z Chrystusem? Nasuwa mi się tekst św. Pawła z Listu do Koryntian:

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (1Kor 13, 1-8).

Świadomi tego wszystkiego, jeszcze bardziej otwieramy się dzisiaj na słowa Chrystusa: Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Chrystus = Miłość

Ks. Lucjan Bielas

 

Oogłoszenia duszpasterskie
4. Niedziela zwykła - 29.01.2023 r.

 1. Dzisiaj jest IV Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
 2. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca 5 lutego, po Mszy św. o godz. 07.30, która jest sprawowana w intencjach „Żywego Różańca”, będzie spotkanie wspólnoty „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., będziemy adorowali P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 3. Po okresie kolędowym, Msze św. w naszym kościele, w tygodniu, są codziennie o g. 18.00.
 4. W środę, Nowenna do M. B. Nieust. Pom. o godz. 17.30, a po niej o godz. 18.00 Msza św. Po wydaniu żywności, ok. godz. 19.00 będzie spotkanie Grupy Charytatywnej.
 5. W czwartek 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również Światowy „Dzień Życia Konsekrowanego”. Modlitwą otaczamy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Modlimy się o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji i naszej parafii. W czasie Mszy św., które w naszym kościele będą o godz.: 09.00 rano i 18.00 wieczorem, będzie błogosławieństwo świec. Ofiary zbierane w tym dniu, są przeznaczone na wspieranie żeńskich zakonów klauzurowych. Nasza parafia wspiera wspólnotę Sióstr Norbertanek w klasztorze klauzurowym w Imbramowicach. Również w czwartek kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd.
 6. W tym tygodniu przypadają pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  • w pierwszy czwartek:
   • od godz. 17.00 będzie „Godzina święta” - Adoracja Najśw.Sakramentu z modlitwą o powołania,
   • o godz. 18.00 Msza św., a po niej będzie Nabożeństwo do św. Rity, z przekazaniem wiernym poświęconych róż.
  • w pierwszy piątek, 3 lutego:
   • od godz. 09.00 będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św., od godz. 17.00 Spowiedź św.,
   • o godz. 17.30 Nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego,
   • o godz. 18.00 będzie Msza św. Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa,
   • o godz. 19.00, będzie spotkanie młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
  • w pierwszą sobotę, 4 lutego:
   • od godz. 17.00 będzie Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z modlitwą różańcową,
   • o godz. 18.00 będzie Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 7. Sprzątanie kościoła w nowym tygodniu, w piątek 3 lutego od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulic: Krótkiej, Plonów i Metalowców.
 8. Na stolikach jest prasa katolicka, numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 29 stycznia do 05 lutego 2023 r.

IV Niedziela zwykła – 29.01:

 • godz. 07.30 - za: † Stefana Botko – int. od żony, córki i syna.
 • godz. 09.30 - za: Włodzimierza Dziubdzielę z ok. rocz. urodzin i dnia imienin, o Bożą pomoc, opiekę, błogosławieństwo i zdrowie oraz o łaski dla rodziny, † Wiesława Przybysza - XXIX Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodz.
 • godz. 11.00 - za: † Emilię Wojtasik – int. od Marii Filipczak, † Mariannę Florczyk – int. od wnuczki Patrycji z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † Helenę Wajzler – int. od wnuczki z mężem.

Poniedziałek – 30.01:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza - XXX Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodz.

Wtorek – 31.01:

 • godz. 18.00 - za: Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Środa – 01.02:

 • godz. 18.00 - za: † Emilię Wojtasik – int. od „Żywego Różańca” naszej parafii, † Mariannę Florczyk – int. od „Żywego Różańca” naszej parafii.

Czwartek – 02.02:

 • godz. 09.00 - za: o dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, z naszej diecezji i parafii.
 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Fujarskiego z ok. dnia rocz. urodzin – int. od córki Ewy i wnuka Macieja.

Piątek – 03.02:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa, † Krystynę Karnię – int. od rodziny Dziubdzielów.

Sobota – 04.02:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

V Niedziela zwykła – 05.02:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Halinę Białowąs – int. od męża i syna z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od swatowej Cecylii Ramos z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † Emilię Wojtasik.
 

Natychmiast
(Iz 8, 23b – 9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23)

Kontynuując dzieło uwięzionego Jana, Jezus zmienił sposób działania. Jan był zawiązany z wodami Jordanu, gdzie nauczał lud, a nawracającym się udzielał chrztu. Zapowiadany przez niego Jezus, który miał chrzcić Duchem Świętym, zgodnie z mesjańską zapowiedzią proroka Izajasza, ruszył w drogę, aby dotrzeć do żyjących w ciemności ze światłem nowej nauki radykalnie przemieniającej życie współczesnych i przyszły świat.

Swą naukę Jezus nazwał „dobrą nowiną”. Termin ten, w języku łacińskim – „evangelia”, był w czasach Jezusa Chrystusa używany przez cesarzy rzymskich w ich obwieszczeniach, niezależnie od ogłaszanej treści. W świecie Imperium Rzymskiego, w którym władza cesarska, po reformach Oktawiana Augusta, została znacznie wzmocniona, a kult ducha opiekuńczego władcy, zwany geniuszem, nadał jej boski rys, Jezus Chrystus, cieśla z Nazaretu wyrusza w drogę ze swoją Ewangelią. Po ludzku, bez szans, ale z perspektywy jego – Syna Bożego, sprawa wygląda zupełnie inaczej. To On jest prawdziwym królem i władcą, dysponującym boską mocą, a nie tylko zastępami legionów i sprawną administracją. To On jest wszechmogącym, nieśmiertelnym Bogiem, który na ziemi buduje królestwo prawdy mające swój wymiar wieczny. Tego senat rzymski swoim władcom, mimo szczerych chęci i dzielnych wysiłków, zaoferować nie mógł.

To tylko Jezus Chrystus ma prawo powiedzieć światu, że przyniósł dla niego DOBRĄ NOWINĘ, która jest deklaracją prawdziwej miłości Boga do człowieka, a nie polityczną retoryką doczesnego władcy. Gdziekolwiek Jezus Chrystus się pojawia, Jego boska wszechmoc i nieskończona miłość wychodzi naprzeciw wszelkiej ludzkiej biedzie i tej duchowej i cielesnej. Jest to prawdziwe całościowe uzdrowienie człowieka, który jest gotowy na spotkanie z Bogiem. Te spotkania z Jezusem i te cudowne przemiany nie mają tylko i wyłącznie doczesnego charakteru, lecz otwierają człowieka na wieczność, którą tylko Bóg może zagwarantować.

Jest to fantastyczne, że budowa najwspanialszego i siłą faktu nieprzemijającego królestwa, dokonuje się na ludzkich drogach. To właśnie na nich, człowiek spotyka nieustannie wędrującego Jezusa Chrystusa, który nie tylko ciągle po nich chodzi, ale również naucza i uzdrawia i tak krok po kroku zdobywa świat.

Jak więc zachować się w spotkaniu z Chrystusem, aby się z Nim nie rozminąć? Jak zachować się, aby będąc człowiekiem, nie rozminąć się z Bogiem; będąc śmiertelnym, nie wzgardzić Wiecznym; będąc słabym nie przejść obojętnie wobec Wszechmocnego; będąc spragnionym miłości nie zauważyć jej Źródła?

Dzisiejsza ewangeliczna opowieść o powołaniu Szymona i jego towarzyszy rybaków na uczniów zawiera właściwą odpowiedź. Otóż ci dawni uczniowie Jana, na zaproszenie Jezusa, wiedząc, kim jest, natychmiast zostawili wszystko i poszli za Nim. Nie w tym, co robili do tej pory, ale w Nim położyli całą swoją nadzieję. Kluczowe jest słowo NATYCHMIAST. Trzeba wiedzieć, co natychmiast muszę zostawić i co natychmiast muszę wybrać. Tam, gdzie jest spotkanie z Jezusem, ociąganie się jest dużą nieroztropnością. Co zyskujemy?

Ostatnio świat obiegło jedno zdanie wypowiedziane jako ostatnie, przez umierającego Benedykta XVI: Panie ja Ciebie kocham. Jasne połączenie się umierającego Papieża z Szymonem Piotrem, który odpowiada Jezusowi na pytanie: - czy kochasz Mnie? (J 21,17) Oni dawali Jezusowi tę odpowiedź przez całe swoje życie.

To tak właśnie działa królestwo Boże, królestwo serc, umysłów doświadczających miłości Boga i dających jasną odpowiedź, życiem, śmiercią i uwielbieniem w wieczności. W tę odpowiedź jest przedziwnie wpisane – NATYCHMIAST!

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
3. Niedziela zwykła - 22.01.2023 r.

 1. Dzisiaj jest III Niedziela zwykła w roku liturgicznym, która z ustanowienia papieża Franciszka, obchodzona jest jako „Niedziela Słowa Bożego”.
 2. Msze św. w naszym kościele w czasie trwania „Kolędy”, do środy 25 stycznia, będą o godz. 07.00 rano, a od czwartku 26 stycznia o godz. 18.00.
 3. W środę 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła Ap., zakończy się w Kościele „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy, będzie po porannej Mszy św.
 4. W czwartek, jako czwarty miesiąca, o godz. 18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo do św. O. Pio, a następnie spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio.
 5. Dziękuję wiernym z ulic : Poleśnej i Torfowej, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Msze św., które za wszystkie rodziny i wiernych z tych ulic, będą : w środę 8 lutego o godz. 18.00. Sprzątanie kościoła w nowym tygodniu, w piątek 27 stycznia od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulic : Borowej i Piwonii.
 6. Na stolikach jest prasa katolicka, numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 22 do 28 stycznia 2023 r.

III Niedziela zwykła – 22.01.:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą pomoc, opiekę, błogosławieństwo i zdrowie dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr w klasztorze w Imbramowicach oraz o życie wieczne dla Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Mariannę Florczyk – int. od syna z żoną, † Emilię Wojtasik – int. od koleżanki Aliny Szczerbińskiej z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Helenę Wajzler – int. od córki z mężem.
 • godz. 12.30 - za: Nataszę Kowalik w 7 rocz. urodzin i Daniela Krzysztoń w 2 rocz. urodzin – int. od mamy i chrzestnej.

Poniedziałek – 23.01.:

 • godz. 07.00 - za: † Wiesława Przybysza - XXIII Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodz.

Wtorek – 24.01.:

 • godz. 07.00 - za:

Środa – 25.01.:

 • godz. 07.00 - za: † Wiesława Przybysza - XXV Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodz.

Czwartek – 26.01.:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio.

Piątek – 27.01.:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – XXVII Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodz.

Sobota – 28.01.:

 • godz. 18.00 - za: † Barbarę i Ryszarda Kozubskich oraz † Marię i Mieczysława Kozubskich.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 62

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś525
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2034
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4942
mod_vvisit_counterWszystkich1278371

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet