Regulamin Darowizn

  1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.albert.sosnowiec.pl poprzez operatora płatności Stripe.
  2. Strona internetowa www.albert.sosnowiec.pl jest administrowana przez ks. Andrzeja Żuławińskiego, ul. Chabrów 2, tel. ‭604 446 864‬, e-mail: brat.albert.sosnowiec@gmail.com zwaną dalej Parafią.
  3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Stripe Inc – strona internetowa www.stripe.com. Darowizny, datki na rzecz Parafii wpłacone przez Darującego opłacane są za pomocą Stripe zgodnie z zasadami korzystania ze Stripe dostępnymi na stronie internetowej Stripe. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z płatnościami.
  4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
  5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
  6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Stripe.
  7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Stripe.
  8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://albert.sosnowiec.pl wybrać wysokości darowizny i jej cel, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „Chcę wesprzeć” w celu przekierowania do serwisu Stripe.
  9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Stripe nie podlegają zwrotom.
  10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Stripezgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Stripe w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Stripe.
  11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Stripe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
  12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO w Sosnowcu, ul. Chabrów 2, 41-214 Sosnowiec reprezentowana przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Żuławińskiego brat.albert.sosnowiec.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kuria Sosnowiecka. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej to e-mail: inspektor@diecezja.sosnowiec.pl
   3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Stripe.
   4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
    1. realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
    2. realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  13. Korzystanie z płatności online przez Stripe jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
  15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w zakresie celu wskazanego w pkt 4a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);

  b) w zakresie celu wskazanego pkt 4b) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

  1. Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Parafii obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych;
   • prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO;
   • w przypadku wyrażenia zgody mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: brat.albert.sosnowiec@gmail.com. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 1. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Stripe mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Stripe, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Stripe, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:
   • pisemnej – osobiście w siedzibie Stripe lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
   • elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: brat.albert.sosnowiec@gmail.com
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.