Sakrament małżeństwa w parafii św. Alberta Chmielowskiego

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni:
 1. Ustalić osobiście w kancelarii parafialnej datę samego ślubu.
 2. Zgłosić się osobiście – najpóźniej 4 miesiące przed zawarciem małżeństwa – w celu ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego (jeśli taki ma być sporządzony u nas).
 3. Osobiście ustalić wszelkie terminy spotkań dotyczących ślubu z duszpasterzami.
 4. Jeśli protokół przedślubny ma być spisany w naszej parafii narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  • metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania; jeśli narzeczony lub narzeczona zostali ochrzczeni w naszej parafii – nie muszą takiej metryki przedstawiać;
  • aktualne dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport);
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej;
  • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (kserokopia);
  • w przypadku osób związanych cywilnie – dokument potwierdzający ślub cywilny;
  • w przypadku wdów i wdowców
  • metryka śmierci współmałżonka;
  • informację na temat I Komunii świętej – rok przyjęcia i adres parafii
 5. Jeśli narzeczeni są spoza naszej parafii – winni przedstawić pisemną zgodę na ślub od proboszcza ze swej parafii, na terenie której mieszkają (wystarczy zgoda od duszpasterza jednego z narzeczonych).
 6. Jeśli protokół zostanie spisany w parafii jednego z narzeczonych – to narzeczeni winni dostarczyć licencję, na podstawie której będzie pobłogosławione małżeństwo w naszej parafii.
 7. Narzeczeni po zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej, winni się udać do USC, w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że nie ma przeszkód na zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.